Телефон: 0888 213 615 / 0885 310 416

Email: [email protected]

Нова Загора ул. „Димитър Благоев“ №3

Пoнеделник - Петък 8.00 - 17.00

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

 

„БЛИЦ ЕООД” има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0095-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност в „БЛИЦ” ЕООД” по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”.Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 2 139 549.76 лв. (1 262 503.58 лв. – европейско и 222 794.75 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на "Блиц" ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики. Специфичните цели на проекта са:

  • Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;
  • Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;
  • Повишено качество на продукцията;
  • Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;